illustartion

קוד אתי

קוד התנהגות ואתיקה עסקית של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע”מ

מבוא

הקוד האתי של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע”מ (להלן: “קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה”) מושתת על חזון החברה וערכיה.

קוד התנהגות ואתיקה עסקית זה מכסה מגוון רחב של מנהגים ונהלים עסקיים וקובע את העקרונות הבסיסיים להנחיית נושאי המשרה והעובדים בחברה. קוד ההתנהגות והאתיקה חל על כל עובדי קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע”מ.

 

הערכים המובילים

חתירה למצוינות – חתירה למצוינות משלבת הקפדה מתמדת על התנהלות מקצועית תוך הישענות על תהליכי למידה מוסדרים והקפדה על עמידה בסטנדרטים מובילים.

איכות – הקפדה על איכות הביצוע בכל שלב בו אנו מעורבים.

אמינות – עובד החברה יציג דברים כהוויתם, בשלמות ובדייקנות, בתכנון בביצוע ובדיווח ויפעל כך שהממונים עליו יוכלו לסמוך עליו בביצוע תפקידו.

אחריות – העובד יראה עצמו שותף פעיל בפעילות החברה. העובד יפעל תוך גילוי מתמיד של מעורבות, יוזמה ושקידה, בשיקול דעת ובמסגרת סמכותו, כשהוא נכון לשאת באחריות לתוצאות פעולותיו.

שירותיות – מחוייבות לשביעות רצון הלקוחות החיצוניים והפנימיים. הקשבה לצרכי הלקוח ומתן מענה לכל דרישה.

מחויבות להצלחה – להיות מחוייב להצלחה בארגון וכן להצלחת הארגון כולו. לשאת באחריות הכוללת לתהליך גם אם לא ביצע את כולו.

שותפות דרך – רצון לשותפות אמיתית שבבסיסה הוגנות והליכה משותפת לאורך זמן.

 

 • קיום חוקים, כללים ותקנות

ציות לדין (לרבות חוקים, תקנות, צווים והנחיות של רשויות רגולטוריות) ולנהלים הפנימיים של החברה (לרבות הקוד האתי), מהווה יסוד שעליו מושתתים הסטנדרטים האתיים של החברה.

 • ניגוד אינטרסים

ניגוד אינטרסים מתקיים כאשר האינטרס הפרטי של אדם מתנגש בדרך כלשהי לאינטרסים של החברה.

אסורה עבודה בו זמנית של נושא משרה ו/או עובד ו/או מנהל ו/או נותן שירותים המועסק בחברה עבור מתחרה, לקוח או ספק של החברה, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.

על כך עובד ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או נותן שירותים המועסק בחברה להימנע מכל פעילות אישית, השקעה או התאגדות העלולה להתנגש עם האינטרסים של החברה, לפי שיקול דעת סביר, ובכלל זה להימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה.שירותים עבור מתחרים.

מנהל או עובד לא ינצל את מעמדו לקבלת תועלת אישית או ינצל הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר.מנהל או עובד לא יבצע כל עבודה ולא יעניק שירותים למתחרה של החברה.

מנהל או עובד אשר בכוונתו לרכוש דירה או שרותים אחרים מהחברה יקבל הנחה מוסכמת מראש על-פי מחירון ונוהל ייעודי לעובדים שאושר על-ידי המוסדות המוסמכים של החברה.מסחר על סמך מידע פנימי.

 • שירותים עבור מתחרים

מנהל או עובד לא יבצע כל עבודה ולא יעניק שירותים למתחרה של החברה.

 • מסחר על סמך מידע פנימי

ניירות הערך של החברה וכן של חלק מבעלי השליטה בה ושל חברות בת וחברות קשורות של החברה (“הקבוצה”) רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ וכן בבורסות לניירות ערך אחרות.

כמפורט בנוהל איסור שימוש במידע פנים, עובדי החברה ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתמש במידע חסוי, שהגיע לידיעת העובדים אגב עבודתם בחברה, לצורך ביצוע עסקאות בניירות ערך של החברה ו/או של חברות אחרות בקבוצה, או למסור אותו או להעביר המלצות המתבססות עליו לכל גורם שהוא שאין בידיו מידע זה. כל מידע שאינו נחלת הכלל אודות החברה ייחשב למידע חסוי.

 • תחרות וסחר הוגן

העובדים והמנהלים יפעלו באופן הגון והוגן מול בעלי המניות, לקוחות, ספקים, מתחרים ועובדים של החברה. יש לנהוג בדרכים אתיות ובהתאם לדרישות הדין ולא להפיק יתרון בלתי הוגן מכל אדם באמצעים של מניפולציה, הסתרה, שימוש לרעה במידע חסוי, מצג שווא של עובדות מהותיות או כל נוהג אחר של מסחר בלתי הוגן.

 • מתנות וטובות הנאה

קבלת ומתן מתנות בסביבה מסחרית היא הכרת תודה ויצירת קשרי עבודה תקינים ולא השגת יתרון בלתי הוגן. ברם עובדי החברה, אינם רשאים לקבל בשום מקרה מתנה או טובת הנאה, אלא אם היא: אינה מתנה במזומן / תלושים, אינה בעלת ערך מופרז, אינה יכולה להתפרש כמתן שוחד או תשר, אינה מפרה כל חוק או תקנה. יש להתייעץ עם הממונה עליכם בקשר לכל מתנה או הצעה למתנה שלגביה אינך מרגיש בטוח או שלדעתך עלולה להיות לא הולמת.

 • אפליה והטרדה

החברה מחויבת לספק סביבת עבודה הנקיה מכל סוג של אפליה.

החברה לא תישא כל מקרה של הטרדה, לרבות הטרדה מינית, בכל צורה שהיא.

על העובדים לדווח על כל טענה בדבר הטרדה או אפליה מייד עם התרחשותן בהתאם למדיניות ההטרדה המינית של החברה. טענות על אפליה או הטרדה על רקע שאינו מיני, יש לדווח בהתאם לנוהל טיפול בתלונות עובדים, ולמתלונן תעמודנה ההגנות הקבועות בנוהל זה. טענות מדווחות בדבר הטרדה או אפליה יחקרו ויטופלו בהתאם לנוהל טיפול בתלונות עובדים ועל פי חוק.

 • איסור מתן / קבלת שוחד

החברה אוסרת במפורש מעורבות בקבלת שוחד או מתן שוחד או התרה של קבלת שוחד או מעורבות במתן או קבלת שוחד או כל צורה אחרת של שחיתות.

שוחד” הינו לרבות כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת”.

קוד אתי זה אוסר במפורש על החברה, הדירקטורים ונושאי המשרה שלה, מנהליה, עובדיה וסוכניה, מלתת או להציע לתת כסף או כל דבר אחר בעל ערך, לרבות לפקידים ועובדי מדינה כדי להבטיח יתרון שאינו הוגן או כדי להשיג או לקדם עסקים כלשהם. מדיניות זו אוסרת, בין היתר, הצעה או נתינה של כספים או כל דבר אחר בעל ערך למפלגה פוליטית, לנציג של מפלגה או למועמד למשרה פוליטית במטרה להשפיע על פעולות רשמיות או החלטות של האדם או הישות, כדי להבטיח יתרון שאינו הוגן או כדי להשיג ולקדם עסקים.

בקוד זה למונח “כל דבר בעל ערך” תהיה הגדרה כללית ורחבה שאינה מוגבלת למזומנים, וכוללת בתוכה טיולים, ארוחות, מתנות, בידור, טובות, שירותים, הלוואות וערבויות להלוואות, הזדמנויות השקעה או הזדמנויות עסקיות, השימוש ברכוש או בציוד, הצעות עבודה (אף לקרוביו של פקיד ממשלתי), תחבורה וכל טובת הנאה, מוחשית או לא מוחשית.

כלל התשלומים לפקידים ועובדי מדינה לשם הבטחת יתרון בלתי הולם, כולל תשלומים שנערכו לפקידים ועובדי מדינה כדי לקדם או להבטיח את ביצועה של פעולה משלתית שגרתית, אסורים לחלוטין. בהתאם, מדיניות זו אוסרת על העברה של כל דבר בעל ערך לרבות לפקידים או עובדי מדינה כשוחד, בצורה ישירה או לא ישירה.

קוד זה אוסר גם על מתן של כל דבר בעל ערך לעובדי מדינה באמצעות סוכנים, קבלנים, אנשי קשר, מתווכים או כל צד שלישי. הטבות לבני משפחה של עובדי מדינה אסורים אף הם. ללא יוצא דופן גם אם פקיד הממשל דורש או רומז למתן תשלום כאמור. קוד זה מורה כי ינוהלו ספרים ותיעוד מדויק, המשקפים בצורה הוגנת את כל ההתקשרויות הקשורות בנכסי החברה, וכי כל הפעולות יאושרו כנדרש.

בכל מקרה של ספק או קושי בזיהוי של “עובד מדינה” כאמור לעיל, נא לפנות ליועץ המשפטי של החברה.

עם גילוי הפרה של ההוראה המתוארת בסעיף זה, החברה עשויה להטיל סנקציות שיראו בעיניה כהולמות, כולל, בין היתר, מכתב נזיפה או סיום העסקתו של המפר.

 • הגנה על נכסי החברה ושימוש הולם בהם

על עובדי החברה לשאוף להגן על נכסי החברה ולהבטיח שימוש יעיל בהם. גניבה, רשלנות ובזבוז משפיעים ישירות על רווחיות החברה. כל חשד לאירוע הונאה או גניבה ידווח מייד לשם בירור.

ציוד של החברה לא ישמש אלא למטרות עסקיות של החברה.

 • סודיות

עובד חברה אינו רשאי לגלות כל מידע סודי אודות החברה, לקוחותיה, ספקיה, שותפיה העסקיים, עובדי החברה או בעלי מניותיה, מלבד גילוי באישור החברה או הגילוי ,הנדרש לפי החוק. מידע סודי כולל כל מידע שאינו נחלת הכלל המתייחס, בין היתר, להחלטות, פעולות, נהלים, תוכניות, הכנסות, תחזיות פיננסיות או עסקיות, בסיסי נתונים ,שמות וכתובות, הצעות מתחרות, נוסחאות, עיצובים, תהליכים טכניים, שיטות או מאפיינים של ציוד, סודות מסחריים, מוצרים או חומרים, אסטרטגיות וידע, מידע אודות החברה לקוחותיה, ספקיה, שותפיה העסקיים וקשריה העסקיים.

 • דיווח על כל התנהגות בלתי חוקית או לא אתית

עובדים מוזמנים לדווח לכל אחד מהגורמים המפורטים בנוהל טיפול בתלונות עובדים 1 על התנהגות בלתי חוקית או לא אתית, גם במקרה של ספק. אם וככל שעובד חושש לדווח על התנהגות בלתי חוקית או לא אתית, העובד רשאי לעשות זאת גם באופן אנונימי, בהתאם להוראות נוהל טיפול בתלונות עובדים.